Köpvillkor

Allmänt

För dig som är privatperson gäller Distansavtalslagen samt Konsumentköplagen. Dessa har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller trots att du har avtalat om något annat. För företag inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Galvat material skall innan montering förvaras skyddat från regn och fukt, för att undvika missfärgningar och vitrost. Dessa har ingen påverkan på rostskyddet, men de kan förfula ytan. Missfärgningar och vitrost kan uppstå om stolparna placeras tätt utan att vatten har en chans att rinna av eller torka. Felaktigt förvarade produkter ersätts ej.

Skulle något villkor visa sig vara ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga. Det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning och betalning

Du beställer normalt via vår webbutik, men det går givetvis bra att ringa. Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls. Om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd. Betalning sker via Klarna enligt deras villkor, dessa hittar du här.

Frakt och leverans

Utöver priset tillkommer fraktkostnad, normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.

I webbutiken är våra varor markerade med en leveransindikering. Vi reserverar oss dock för att leveransindikeringen av olika skäl kan komma att ändras, vilket innebär att en leverans kan ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi ger ingen ersättning för försenad leverans. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt som du valt. Vanligtvis skickas en vara med DHL, men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Det är ditt ansvar att se till att adressen som du angett vid beställningstillfället är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.

Oavhämtad försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss. Vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Om ändringen godkänns, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Har din beställning redan lämnat vårt lager, kommer eventuella tillägg att räknas som en ny order. Ändrat lite. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse om detta från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller om förseglingen brutits. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag du tagit emot varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala de faktiska fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamationer och återköp i vissa fall

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera snarast och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationstiden är som mest 3 år, beroende på varans beskaffenhet samt eventuell garantiutfästelse.

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden.

Vid reklamation, ta kontakt med vår kundtjänst så skickar vi en returfraktsedel. Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs. Detta tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten.

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Vi rekommenderar att beställning sker i god tid, då oväntade leveransförseningar av olika orsaker kan uppstå. Därför är det viktigt att hantverkare inte beställs förrän varan mottagits, inspekterats och godkänts. Wernamo Design kompenserar inte för merkostnader för hantverkare som bokats innan leveransen godkänts av er. Vi frånsäger oss även ansvar om komplikationer uppstått som följd av att hantverkare inte följt angivna monteringsanvisningar.

Ytbehandling

Varmförzinkat material ger ett mycket bra rostskydd, dock kan det förekomma mindre fläckar, slipmärken och missfärgningar. Materialet kan således inte jämföras med en lackerad yta.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor som förekommer i vårt sortiment. Bilder ska inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Personuppgifter

Wernamo Design hanterar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Genom godkännande av våra köpvillkor samtycker du till att dina uppgifter lagras och används för att fullfölja våra förpliktelser i samband med beställning, samt att dina uppgifter används för nyhetsbrev och erbjudanden. Du som kund kan när som helst kontakta oss för att ta del av, ändra eller radera dina uppgifter. Dina uppgifter kommer inte lämnas ut till någon tredje part.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist

Om du är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.